Registr prospektů
Seznam schválených prospektů a jejich dodatků a notifikovaných prospektů a jejich dodatků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Nařízení o prospektu).
Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.
Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
Uveřejnění prospektu v tomto seznamu nenahrazuje jeho uveřejnění podle čl. 3 odst. 1 Nařízení o prospektu, způsobem stanoveným v čl. 21 odst. 2 Nařízení o prospektu.
English


Detail prospektu

Identifikátor: U03982191014170037
Název: Základní prospekt - dluhopisy
Datum schválení: 02.10.2019
Zveřejnění do:

Emitent
Název: C2H RETAIL HOLDING s.r.o.
IČO: 06434070
LEI: 315700XV8D03DVI22779

Dokumenty prospektu
Prospekt: C2H_Základní-prospekt-pro-dluhopisový-program.pdf

Informace o cenném papíru
Cenný papír: Dluhové CP, JH < 100 000 EUR
Nominální hodnota:
Měna:
ISIN:

Konečné podmínky
Datum oznámení ČNB: 31.10.2019
ISIN: CZ0003523532
Hostitelský členský stát:
Přiložený soubor: 20191031_C2H_RETAIL_HOLDING_1.emise_VN.pdf

Datum oznámení ČNB: 31.10.2019
ISIN: CZ0003523540
Hostitelský členský stát:
Přiložený soubor: 20191031_C2H_RETAIL_HOLDING_2.emise_VN.pdf

Datum oznámení ČNB: 31.10.2019
ISIN: CZ0003523557
Hostitelský členský stát:
Přiložený soubor: 20191031_C2H_RETAIL_HOLDING_3.emise_VN.pdf

Datum oznámení ČNB: 31.10.2019
ISIN: CZ0003523508
Hostitelský členský stát:
Přiložený soubor: 20191031_C2H_RETAIL_HOLDING_4.emise_VN.pdf

Datum oznámení ČNB: 31.10.2019
ISIN: CZ0003523516
Hostitelský členský stát:
Přiložený soubor: 20191031_C2H_RETAIL_HOLDING_5.emise_VN.pdf

Datum oznámení ČNB: 31.10.2019
ISIN: CZ0003523524
Hostitelský členský stát:
Přiložený soubor: 20191031_C2H_RETAIL_HOLDING_6.emise_VN.pdf


zpět na vyhledávání

zpět na vyhledávání konečných podmínek